Chat with us, powered by LiveChat
service_level_agreement

قراردادهای تعمیر و نگهداری شبکه در نوع های  ذیل انجام می شود :  

 

قرارداد تعمیر و نگهداری شبکه  نوع ۱

در این نوع قرارداد پشتیبانی شبکه  ،با توجه به نیاز و درخواست کارفرما نیروی انسانی متخصص به هر تعداد که مورد نیاز باشد در محل کارفرما مستقر خواهند شد . این نیروها که بصورت تیم کاری فعالیت می کنند از نظر فنی کاملاً با واحد  پشتیبانی مرکزی شرکت در ارتباط بوده و در مواردی که دچار مشکل شده و یا نیاز به راهنمائی فنی دارند از کارشناسان ارشدی که در واحد پشتیبانی مرکزی حضور دارند کمک می گیرند .  لازم به ذکر است حضور کارشناسان در محل کارفرما بر اساس توافق بصورت تمام وقت بوده و تمام روزهای هفته حضور خواهند داشت .
مبلغ این نوع قراردادها باتوجه به تعداد سیستمها و وسعت شبکه ،  بر اساس توافق و بصورت سالیانه محاسبه می گردد .

  قرارداد تعمیر و نگهداری شبکه  نوع ۲

در این نوع قرارداد کارشناس شرکت هر هفته یک روز ( و یا بر اساس توافق بیشتر از یک روز ) جهت بازدید دوره ای سیستمها و شبکه به محل کارفرما اعزام  می گردد . در سایر روزهای کاری نیز در صورت بروز مشکل ابتدا ضمن تماس تلفنی با واحد پشتیبانی مرکزی سعی می شود از راه دور مشکل برطرف گردد . در صورت عدم رفع مشکل یک نفر کارشناس جهت رفع اشکال به محل اعزام می گردد .
مبلغ این نوع قرارداد بصورت یک رقم ثابت ( شارژ ماهیانه ) در نظر گرفته می شود که بستگی به تعداد کامپیوترها و وضعیت کلی شبکه دارد .

قرارداد تعمیر و نگهداری شبکه  نوع ۳

در این نوع قرارداد کارشناس شرکت هر هفته یک روز ( و یا بیشتر ) به محل کارفرما جهت بازدید دوره ای سیستمها و شبکه اعزام می گردد . مبلغ قرارداد بصورت یک شارژ ثابت ماهیانه بر اساس تعداد کامپیوتر ها و وضعیت شبکه محاسبه می گردد . در سایر روزهای کاری در صورت بروز مشکل کارفرما می تواند از سرویس پشتیبانی تلفنی آنلاین  استفاده نموده و یا در صورت درخواست مبنی بر حضور کارشناس در محل هزینه آن بصورت کارکرد محاسبه گردیده و فاکتور آن به کارفرما ارائه می گردد .

  قرارداد تعمیر و نگهداری شبکه   نوع ۴

در این نوع قرارداد تعمیر و نگهداری  هر زمان که سیستم و یا شبکه دچار مشکل شود کارفرما ابتدا با واحد  پشتیبانی مرکزی  تماس گرفته و مشکل را اعلام می کند  کارشناس پشتیبانی ابتدا سعی می کند از راه دور و تلفنی مشکل را برطرف نماید اما در صورت عدم رفع مشکل یک نفر کارشناس جهت رفع مشکل به محل کارفرما اعزام می گردد .مبلغ قرارداد در این نوع بصورت یک رقم شارژ ماهیانه ثابت در نظر گرفته می شود .

در این نوع قرارداد هر ماه یکبار کارشناسان شرکت جهت بررسی و بازدید دوره ای سیستمها و شبکه به محل کارفرما اعزام می گردد .

  قرارداد تعمیر و نگهداری شبکه  نوع ۵

در این نوع قرارداد هر زمان که سیستم و یا شبکه دچار مشکل شود کارفرما ابتدا با مرکز پشتیبانی شرکت تماس گرفته و مشکل را اعلام می دارد کارشناس پشتیبانی ابتدا سعی می کند از راه دور و تلفنی مشکل را برطرف نماید اما در صورت عدم رفع مشکل یک نفر کارشناس جهت رفع مشکل به محل کارفرما اعزام می گردد .مبلغ قرارداد در این نوع بصورت یک رقم شارژ ماهیانه ثبات در نظر گرفته می شود  و در صورت اعزام کارشناس به محل به ازائ هر ساعت مبلغی محاسبه گردیده و بصورت فاکتور جداگانه ای به کارفرما اعلام می شود  .
در این نوع قرارداد هر ما یکبار کارشناسان شرکت جهت بررسی و بازدید دوره ای سیستمها و شبکه به محل کارفرما اعزام می گردد .